In bài này 

CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ CHUNG

 1. Các dịch vụ chung trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM

Độc giả là sinh viên, giảng viên, học viên sau đại học và cán bộ của ĐHQG-HCM có thể đến bất kỳ thư viện nào trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM để sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ như sau:

Để sử dụng các dịch vụ kể trên, độc giả phải xuất trình thẻ Thư viện Hệ thống/ Thư viện Trung tâm (TVTT) hoặc thẻ Sinh viên/thẻ Học viên cao học/thẻ Cán bộ.Đồng thời, độc giả phải tuân thủ nội quy, các quy định cũng như các mức phí dịch vụ của các thư viện (nếu có).

2. Hỗ trợ thu hồi sách đối với sinh viên/học viên sau đại học/giảng viên/cán bộ

3. Hướng dẫn/giới thiệu về Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

Cán bộ thư viện khi tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện phải dành 10 phút giới thiệu về Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM trước khi hướng dẫn sử dụng thư viện.(File giới thiệu thống nhất do TVTT biên soạn).

4. Cấp tài khoản truy cập từ xa các nguồn tài liệu điện tử dùng chung

Thư viện các Trường và Thư viện Trung tâm (TVTT) làm đầu mối tiếp nhận đăng ký cấp ID truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu điện tử phục vụ chung trong toàn ĐHQG-HCM.

Cách thức triển khai tại các thư viện Trường như sau:

Lưu ý: Thư viện Trường chịu trách nhiệm xác nhận tính chính xác các thông tin trên phiếu trước khi chuyển về TVTT.

Mọi thắc mắc liên hệ: Quầy Thông tin TVTT; ĐT: (84-28) 37242181 ext. 2935 (gặp Cô Duyên);

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phối hợp đặt mua và phục vụ tài liệu theo yêu cầu từ các thư viện thành viên

Thông tin liên hệ:

6. Mượn tài liệu trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Chính sách làm thẻ thư viện