(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

Một số công cụ hỗ trợ học tập - nghiên cứu:

  Hướng dẫn sử dụng Zotero

Hướng dẫn sử dụng Mendeley