BỘ SƯU TẬP SỐ > TẠP CHÍ - JOURNAL > Toàn văn - Full-text > Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - ĐHQG TP.HCM > Năm 2008 > Tập 11, Số 05, 2008 >

Tác giả: This paper describes a simulated annealing based search strategy for the simultaneous optimization of planar strusses with respect to size and topology variables. The topology optimization of trusses is formulated in terms of the ground structure approach, the objective chosen is to minimize the weight of structures under a set of particular constraints on nodal displacement, member stress and stability.
Bùi, Công Thành
Trương, Tuấn Hiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TP.HCM
Series/Report no.: Tập 11, Số 5, 2008
Tr.67-77
Tóm tắt: Trong bài báo này sẽ trình bày một phương pháp dựa vào thuật giải mô phỏng luyện kim (Simulated annealing) để tối ưu đồng thời các biến kích thước và vị tướng (Topology) của kết cấu dàn phẳng. Bài toán tối ưu vị tướng được phát biểu trong các giới hạn của phương pháp kết cấu nền, hàm mục tiêu được chọn để tối ưu là trọng lượng kết cấu dàn chịu các ràng buộc về ứng suất, chuyển vị và ổn định.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3077
Bộ sưu tập:Tập 11, Số 05, 2008

File(s) tài liệu:

File Mô tả Dung lượngĐịnh dạng
sedev0508-07.pdf388.47 kBAdobe PDFXem toàn văn

SFX Query

Việc sử dụng các tài liệu trong DSpace phải theo luật bản quyền.

Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Khu phố 6 - Linh Trung - Thủ Đức - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37242181 - Ext:2311, Fax: (84.8) 37242161, E-mail:
cenlib@vnuhcm.edu.vn