(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo Mendeley