(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

PHÒNG NGHIỆP VỤ

PHÒNG PHỤC VỤ ĐỘC GiẢ

PHÒNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

THƯ VIỆN KTX B