0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Một số công cụ hỗ trợ học tập - nghiên cứu:

  Hướng dẫn sử dụng Zotero

Hướng dẫn sử dụng Mendeley