(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban Giám đốc, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Phục vụ Độc giả, Phòng Tài liệu điện tử và Thư viện Trung tâm chi nhánh KTX B.

so do tc 1024nov2021