0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng như sau:

  •  Phòng Hành chính Tổng hợp: giải quyết các công việc về Hành chính, Tổ chức nhân sự, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị thiết bị, Quan hệ đối ngoại, Thanh tra pháp chế, Thi đua khen thưởng.
  •  Phòng Nghiệp vụ: thực hiện nhiệm vụ phát triển, tổ chức các nguồn tài nguyên thông tin một cách khoa học và hợp lý để đưa vào phục vụ hiệu quả; Biên soạn, cập nhật thường xuyên các chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ dùng chung cho các thư viện trong hệ thống.
  •  Phòng Phục vụ độc giả: có nhiệm vụ phục vụ độc giả, phát triển các dịch vụ mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của độc giả; Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, các nguồn tài nguyên thông tin, trang thiết bị, phần mềm tiện ích của thư viện; Quản lý tốt các kho tài liệu của thư viện; Xây dựng và triển khai các quy trình, chính sách phục vụ chung cho toàn hệ thống Thư viện.
  •  Phòng Tài liệu – điện tử: phụ trách, giải quyết các vấn đề về công nghệ thông tin trong thư viện (hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, các phần mềm) nhằm đảm bảo hệ thống được hoạt động liên tục và ổn định; Quản lý, theo dõi, thống kê sử dụng tài liệu điện tử; Quản lý chung về Website, các dịch vụ trực tuyến của Thư viện và hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến máy tính và phần mềm ứng dụng khác.
  • Thư viện Trung tâm chi nhánh KTX B: phục vụ độc giả và phát triển các dịch vụ bạn đọc, quảng bá dịch vụ thông tin thư viện phù hợp với hoạt động của Ký túc xá B. Thư viện Trung tâm chi nhánh KTX B được khánh thành vào ngày 23/9/2016 nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập, nghiên cứu cho tất cả sinh viên ở Ký túc xá ĐHQG-HCM.