0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Tìm kiếm hiệu quả với các toán tử Boolean (AND, OR, NOT)

  • Các toán tử Boolean cơ bản: Các toán tử AND, OR, NOT: Cung cấp thông tin về các toán tử AND, OR, NOT và cách sử dụng hiệu quả khi tìm kiếm bằng các toán tử này. Chương trình được thiết kế sinh động, dễ hiểu bằng các hiệu ứng flash, được phát triển bởi thư viện trường Đại học Colorado State University Libraries
  • Các toán tử Boolean nâng cao: Kết hợp tìm kiếm hiệu quả với các toán tử AND, OR, NOT: Cung cấp thông tin hướng dẫn đơn giản để có thể kết hợp sử dụng các toán tử trong tra cứu các Cơ sở dữ liệu. Chương trình được phát triển bởi trường Đại học Colorado State University  

Trích dẫn tài liệu