(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

 CHÍNH SÁCH MƯỢN TÀI LIỆU
HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM

Mượn tài liệu trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (MTLHT) là dịch vụ cho mượn tài liệu giữa các thư viện trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) nhằm khai thác tối đa và hiệu quả nguồn tài liệu bản in của các thư viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của độc giả.

1. Phạm vi:

 • Chính sách này áp dụng cho tất cả thư viện thành viên của HTTV.
 • Đối tượng phục vụ là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ của các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

2. Quy định:

 • Cho mượn: Những tài liệu được mượn về theo quy định của từng thư viện.
 • Không cho mượn: Những tài liệu chỉ được đọc tại chỗ theo quy định của từng thư viện.
 • Độc giả đăng ký MTLHT: mượn trực tiếp tại thư viện lưu trữ tài liệu (miễn phí) hoặc đến mượn tại bất kỳ thư viện nào trong HTTV (thu phí vận chuyển). Độc giả đặt MTLHT nhưng không đến nhận sách, phải báo hủy đến cán bộ trước 03 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • Số lượng mượn, thời gian mượn và số lần gia hạn :
Số lượng tài liệu được mượn Số ngày Gia hạn Phạt quá hạn
Số lần
Số ngày

05 cuốn 21 ngày 02 lần 7 ngày 5.000đ/ngày

 

Lưu ý:

 • Tài liệu đã quá hạn không được phép gia hạn thêm số ngày mượn.
 • Độc giả chỉ được phép gia hạn tài liệu trước 02 ngày hết hạn.
 • Thời gian đáp ứng yêu cầu: 1-3 ngày làm việc.

- Phương thức và chi phí vận chuyển:

Phương thức nhận sách  Thực hiện  Mức phí   Ghi chú 
 Trực tiếp tại thư viện đặt mượn  Độc giả  Miễn phí  
 Đặt nhận tại các thư viện khác  Cán bộ thư viện  Theo phí
vận chuyển thực tế
 CBTV thỏa thuận
với độc giả

Lưu ý: Thư viện có yêu cầu MTLHT sẽ có nhiệm vụ nhận sách và trả sách.

3. Xử lý vi phạm

 • Độc giả đặt mượn tài liệu nhưng không đến nhận sẽ phải đóng phí cho thư viện đặt mượn theo quy định về mức chi phí vận chuyển.
 • Mất tài liệu: Xử lý theo quy định của thư viện quản lý tài liệu.
 • Hư hỏng tài liệu: Người mượn phải đền bù tùy theo mức độ hư hỏng và theo quy định của thư viện quản lý tài liệu đó.

4. Thực hiện

 • Tất cả các thư viện thành viên của HTTV cam kết thực hiện chính sách MTLHT từ năm học 2020-2021 và phổ biến rộng rãi chính sách này đến độc giả.
 • Thực hiện giao dịch MTLHT theo quy trình thống nhất; Áp dụng phiếu đăng ký MTLHT, danh sách thống kê MTLHT theo mẫu quy định (kèm theo).
 • Các bộ phận phụ trách MTLHT chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này và báo cáo định kỳ theo mẫu thống kê của HTTV.
 • Lãnh đạo các thư viện thành viên trong HTTV có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo chính sách này được áp dụng triệt để; nếu có những phát sinh ngoài dự kiến của chính sách này thì báo cáo ngay cho Hội đồng thư viện ĐHQG-HCM để kịp thời xem xét xử lý.                                                                                                                                

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Chính sách làm thẻ thư viện