(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

   CHÍNH SÁCH LÀM THẺ THƯ VIỆN

Nhằm thống nhất trong toàn Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) về cách tổ chức tiếp nhận đăng ký làm thẻ thư viện cho độc giả, HTTV quy định như sau:

1. Phạm vi:

 • Chính sách này áp dụng cho tất cả thư viện thành viên của HTTV.
 • Đối tượng phục vụ là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ của các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.
 • Từ năm học 2020-2021.

2. Quy định:

 • Sinh viên năm nhất: in thẻ miễn phí với mẫu thẻ chung của HTTV.
 • Sinh viên năm 2-4, học viên sau đại học, cán bộ: Dùng thẻ sinh viên/học viên/ cán bộ/thư viện.
 • Độc giả đăng ký làm thẻ mới/làm lại thẻ đăng ký tại các thư viện trong HTTV
 • Quy định về thời hạn/ phí cấp thẻ:
Nội dung Mức phí Thời gian cấp thẻ
SV năm nhất SV năm 2-4/ HVSĐH/CB/GV
Đăng ký làm thẻ mới Miễn phí 45.000đ
14 ngày
Đăng ký làm lại thẻ  35.000đ
7 ngày

 

 • Phí in thẻ sẽ nộp tại thư viện độc giả đăng ký.

  Lưu ý:

• Sinh viên năm nhất chỉ đăng ký thẻ miễn phí từ tháng 8 đến tháng 12.
• Thẻ in mới/ in lại sẽ do Thư viện Trung tâm in và cấp cho độc giả.
• Địa điểm nhận thẻ: tại Thư viện Trung tâm.

3. Thực hiện:

 • Tất cả các thư viện trong HTTV cam kết thực hiện chính sách làm thẻ thư viện từ năm học 2020-2021 và phổ biến rộng rãi chính sách này đến độc giả.
 • Thực hiện đăng ký làm thẻ theo quy trình thống nhất; Áp dụng các biểu mẫu kèm theo quy trình.
 • Các bộ phận phụ trách làm thẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này.
 • Lãnh đạo các thư viện thành viên trong HTTV có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo chính sách này được áp dụng triệt để; nếu có những phát sinh ngoài dự kiến của chính sách này thì báo cáo ngay cho Hội đồng thư viện ĐHQG-HCM để kịp thời xem xét xử lý 

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Chính sách làm thẻ thư viện