(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Thông báo tài liệu mới tập hợp các danh mục/địa chỉ liên kết đến các sách mới, luận văn, luận án,… được cập nhật hàng tháng tại các thư viện thuộc Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.

TÀI LIỆU THÁNG 4/2017

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới