(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ CHUNG

 

1. Phục vụ sử dụng hệ thống thư viện ĐHQG-HCM

Độc giả là sinh viên, giảng viên, học viên sau đại học và cán bộ của ĐHQG-HCM có thể đến bất kỳ thư viện nào trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM để sử dụng các nguồn tài nguyên và các dịch vụ như sau:

 • Dịch vụ đọc tài liệu tại chỗ;
 • Mượn liên thư viện (dành cho cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học);
 • Các nguồn tài liệu điện tử phục vụ chung trong toàn ĐHQG-HCM và tài liệu khoa học nội sinh của các thư viện (sách, tạp chí điện tử, luận văn, các đề tài nghiên cứu đã được số hóa và đưa lên Internet);
 • Các dịch vụ Tham khảo, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Để sử dụng các dịch vụ kể trên, độc giả phải xuất trình thẻ Thư viện Trung tâm (TVTT) hoặc thẻ Sinh viên/thẻ Học viên cao học/thẻ Cán bộ. Đồng thời, độc giả phải tuân thủ nội quy, các quy định cũng như các mức phí dịch vụ của các thư viện (nếu có).

 

2. Hỗ trợ thu hồi sách đối với sinh viên/học viên sau đại học/giảng viên/cán bộ

 • Các thư viện phải thông báo email cho các thư viện thành viên biết các trường hợp Sinh viên/Học viên sau đại học/Giảng viên/Cán bộ của trường bị thôi học/nghỉ việc.
 • Hỗ trợ TVTT thu hồi sách nợ của Sinh viên/Học viên cao học:
  • Trường hợp sinh viên tốt nghiệp ra trường: Hỗ trợ thông báo thời gian xét tốt nghiệp để TVTT gửi danh sách sinh viên còn nợ sách cho thư viện Trường.
  • Trường hợp độc giả nợ sách quá lâu: Khi TVTT gửi thông báo, thư viện Trường sẽ hỗ trợ chuyển thông báo xuống các bộ phận có liên quan giải quyết.

Lưu ý: TV ĐH KHTN, TV Kinh tế-Luật: gửi danh sách vào tháng 6; TV ĐH KHXH&NV, TV ĐH Bách Khoa, TV ĐH Quốc tế: gửi danh sách vào tháng 7.

 

3. Hướng dẫn/giới thiệu về hệ thống thư viện ĐHQG-HCM

Cán bộ thư viện khi tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện phải dành 10 phút giới thiệu về hệ thống thư viện ĐHQG-HCM trước khi hướng dẫn sử dụng thư viện. (File giới thiệu thống nhất do TVTT biên soạn).

 

4. Cấp ID truy cập từ xa các nguồn tài liệu điện tử dùng chung

Thư viện các Trường và Thư viện Trung tâm (TVTT) làm đầu mối tiếp nhận đăng ký cấp ID truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu điện tử phục vụ chung trong toàn ĐHQG-HCM.

Cách thức triển khai tại các thư viện Trường như sau:

 • Thư viện Trường hướng dẫn thủ tục đăng ký, tiếp nhận phiếu đăng ký, và chuyển phiếu đăng ký hoặc file về TVTT.
 • Thủ tục đăng ký: Hướng dẫn độc giả đọc quy định về việc truy cập Tài liệu điện tử, điền đầy đủ thông tin trên phiếu. Phiếu đăng ký hợp lệ phải có chữ ký xác nhận của Cán bộ thư viện và Người đăng ký;

Lưu ý: Trường hợp tiếp nhận phiếu đăng ký trực tiếp tại các thư viện Trường/TVTT, độc giả không cần phải gửi bản sao các thẻ. Thư viện Trường chịu trách nhiệm xác nhận tính chính xác các thông tin trên phiếu trước khi chuyển về TVTT.

 • TVTT sẽ cấp ID và gửi email thông báo đến độc giả; đồng thời thông báo cho thư viện Trường.
 • TVTT sẽ gửi số liệu thống kê độc giả đăng ký cấp ID truy cập từ xa; Số liệu truy cập sử dụng nguồn tài liệu điện tử dùng chung theo từng Trường về các thư viện định kỳ vào tháng 6 và 12 hàng năm.
 • Mọi thắc mắc liên hệ: Bàn thông tin TVTT:
  • ĐT: (84-8) 37242181 ext. 2935 (gặp Cô Duyên)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phối hợp đặt mua và phục vụ tài liệu theo yêu cầu từ các thư viện thành viên

 • Các thư viện thành viên /độc giả chuyển yêu cầu đặt mua tài liệu về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (các thư viện thành viên thực hiện tra trùng trước khi chuyển yêu cầu đặt mua tài liệu).  
 • TVTT sẽ xem xét chọn mua, xử lý nghiệp vụ và chuyển tài liệu về phục vụ tại các thư viện thành viên trong thời gian 1 năm tính từ ngày ký biên bản bàn giao. Sau thời gian trên các thư viện có thể gia hạn tiếp tục giữ tài liệu thêm 1 năm nếu nhu cầu sử dụng vẫn cao.
 • Các thư viện thành viên gửi số liệu thống kê tình hình sử dụng các tài liệu đặt mua theo yêu cầu và gửi báo cáo về TVTT khi giao trả tài liệu.
 • Chính sách phục vụ các tài liệu đặt mua theo yêu cầu sẽ theo quy định của từng thư viện thành viên.
 • Các thư viện thành viên có trách nhiệm giữ gìn, thu hồi và bồi thường tài liệu cho TVTT.
 • Thông tin liên hệ:
 • Đặt mua tài liệu: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Điện thoại: (84-8) 37242181 ext. 2915 (gặp Cô Phương).
 • Bàn giao tài liệu: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Điện thoại: (84-8) 37242181 ext. 2935 (gặp Cô Nhung).

 

6. Mượn liên thư viện (xem QT-HTTV01_Quy trình thực hiện mượn liên thư viện)

                                                                                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN

                                                                                                                                                                        Chủ tịch hội đồng

                                                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Hồng Sinh

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới