(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CƠ CHẾ BÁO CÁO VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ

TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM

 

Mượn liên thư viện (MLTV) là một dịch vụ cho mượn sách, tài liệu giữa các thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài liệu của độc giả. MLTV được áp dụng trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM.

1. Mục tiêu :

 • Nâng cao việc phối hợp hoạt động và chia sẻ thông tin giữa các thư viện trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM (HTTV);
 • Góp phần xây dựng hệ thống thông tin tập trung và thống nhất trong HTTV nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, đánh giá của các thư viện cũng như hỗ trợ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của ĐHQG-HCM.

2. Nội dung báo cáo:

Các thông tin trong nội dung báo cáo thể hiện bao quát các hoạt động của các thư viện trong hệ thống. Nội dung báo cáo gồm có:

 • Số liệu HTTV: gồm 3 bảng theo biểu mẫu đính kèm.
  • Bảng 1: Thống kê số liệu HTTV: Số liệu do các thư viện cập nhật và gửi về Thư viện Trung tâm (TVTT) theo định kỳ quy định
  • Bảng 2: Số lượng cấp ID truy cập cho các thư viện: Số liệu do TVTT cung cấp theo định kỳ quy định
  • Bảng 3: Số lượt truy cập các CSDL của các thư viện: Số liệu do TVTT cung cấp theo định kỳ quy định
 • Kế hoạch, báo cáo tổng kết hàng năm và chiến lược của các thư viện

3. Cơ chế báo cáo:

 • Số liệu HTTV:
  • Các thư viện nộp Bảng 1 về TVTT 2 lần/năm
   • Lần1: hạn cuối vào ngày 15 tháng 1
   • Lần 2: hạn cuối vào ngày 15 tháng 7
  • TVTT thực hiện tổng hợp các dữ liệu, bao gồm Bảng 1, 2, 3, và gửi đến các thư viện
   • Lần 1: vào ngày 30 tháng 1
   • Lần 2: vào ngày 30 tháng 7 
 • Các kế hoạch, báo cáo tổng kết hàng năm; chiến lược của các thư viện trong hệ thống:
  • Các thư viện nộp về TVTT 2 lần/năm:
   • Lần 1: nộp kế hoạch năm, trung hoặc dài hạn, hạn cuối vào ngày 15 tháng 1
   • Lần 2: nộp báo cáo tổng kết đánh giá về việc khai thác các nguồn đầu tư vào phát triển thư viện theo kế hoạch đã đặt ra, hạn cuối vào ngày 15 tháng 7
  • TVTT tổng hợp các dữ liệu để báo cáo cho ĐHQG-HCM.

4. Nguyên tắc báo cáo và sử dụng

 • Việc quy định các nội dung và mục tiêu báo cáo dựa trên sự thống nhất giữa các thư viện trong hệ thống. Trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc bổ sung, hội đồng thư viện bàn bạc và ra quyết định.
 • Các thư viện chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu báo cáo.
 • Các thư viện lưu giữ và sử dụng dữ liệu cho đến khi có dữ liệu mới của lần báo cáo tiếp theo.
 • Khi cung cấp và phổ biến dữ liệu, các thư viện cần tuân thủ đúng mục tiêu đã đề ra trong quy định này.

 

                                                                                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN

                                                                                                                                                                        Chủ tịch hội đồng

                                                                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                                                                                       Nguyễn Hồng Sinh

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới